Vendime 2016 KKA

Vendime 2016

1.Vendim Nr. 1 date 29.02.2016 – HEC-et ne kaskaden e lumit Devoll- Devoll Hydropower.pdf
2.Vendim Nr. 2 date 29.02.2016- Zona e mbrojtur, Krahes, Tepelene .pdf
3.Vendim Nr. 3 date 29.02.2016 – Konservimi-Restaurim i mureve ne Butrint.pdf
4.Vendim Nr. 4 date 29.02.2016- Restaurimi i objektit Tempulli i Agonoteteve, Apolloni, Fier.pdf
5.Vendim Nr. 5 date 29.02.2016 – Projekt restaurimi Harku i Temenosit, Apolloni, Fier.pdf
6.Vendim Nr. 6 date 29.02.2016 – Propozim i IA- QSA ne lidhje me zgjerimin e zones se mbrojtur te Parkut Arkeologjik te Orikumit..pdf
7.Vendim Nr. 7 date 29.02.2016 – Projekti i TAP, Seksioni Detar – TAP -AG.pdf
8.Vendim Nr. 8 date 29.02.2016 – Relacioni ne kuader te projektit TAP, per rrugen ndihmese Nr.443, Vithkuq, Korce.pdf
9.Vendim Nr. 9 date 29.02.2016 – Projekti Linja 110 Kv Ulez-Shkopet-Skutraj- OST.pdf
10.Vendim Nr. 10 date 29.02.2016 – Rrjeti fiber optike HFC, Durres- ABCOM shpk.pdf
11.Vendim Nr. 11 date 29.02.2016 – Rehabilitimi i matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apollonise.pdf
12.Vendim Nr. 12 date 29.02.2016 – Impianti i pasurimit te mineralit te kromit, Bashkia Bulqize- Zen Top shpk.pdf
13.Vendim Nr. 13 date 29.02.2016 – Impianti i pasurimit te mineralit te kromit, Bashkia Kukes- Burimi Xh.shpk.pdf
14.Vendim Nr. 14 date 29.02.2016 – Projekti Porti i Jahteve, Kalaja e Turres, Synej Kavaje.pdf
15.Vendim Nr. 15 date 29.02.2016 – Nenstacioni Rrogozhine Nr133 dhe rikonstruksion i rruges, Thanasaj, Lushnje – Vodafone Albania.sha .pdf
16.Vendim Nr. 16 date 29.02.2016 – Disa shtesa per zonen arkeologjike A te Tiranes.pdf
17.Vendim Nr. 17 date 30.03.2016 – Rrjeti i Ujesjellesit dhe kanalizimeve Sarande .pdf
18.Vendim Nr. 18 date 30.03.2016 – Relacioni i ASHA dhe relacioni tekinik i subjektit Finsek Port.pdf
19.Vendim Nr. 19 date 30.03.2016 – Sondazhet arkeologjike ne territorin qe mbulohet nga liqeni i HEC Banje-DHP .pdf
20.Vendim Nr. 20 date 30.03.2016 – Relacioni mbi restaurimin e Tyrbes se Kapllan Pashes.pdf
21.Vendim Nr. 21 date 13.04.2016 Projekti Bypass Vlore prane fshatit Tragjas i Ri
22.Vendim Nr. 22 date 13.04.2016 Pike karburanti, Paskuqan, Kamez
23.Vendim Nr. 23 date 13.04.2016 HEC Shkopet 2 dhe HEC Shkopet 3, Kurbin- Albanian Hydropower
24.Vendim Nr. 24 date 13.04.2016 HEC Lumzi dhe HEC Tuci, Puke- M.C Inerte Lumzi
25.Vendim Nr. 25 date 13.04.2016 HEC Osoje, Maliq, Korce – Favina
26.Vendim Nr. 26 date 13.04.2016 Rehabilitimi i Matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apolonise
27.Vendim Nr. 27 date 13.04.2016 Raporti i vrojtimit siperfaqesor ne kuader te projektit TAP
28.Vendim Nr. 28 date 22.04.2016 Relacion mbi dokumentimin e Tyrbes se Kapllan Pashes
29.Vendim Nr. 29 date 22.04.2016 Verifikim i terrenti ne kuader te projektit TAP
30.Vendim Nr.30 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Topografia e Edidamne-Dyrrachion- IA .pdf
31.Vendim Nr.31 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – SCODRA- IA .pdf
32.Vendim Nr.32 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Vezhgime pernjohese Lezhe-Shkoder – IA .pdf
33.Vendim Nr.33 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Amantia- IA .pdf
34.Vendim Nr.34 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Castrum-i i Vigut ne Antikitetin e vone- IA .pdf
35.Vendim Nr.35 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Kisha Paleokristiane ne Suken e Gjelit, Lezhe – IA .pdf
36.Vendim Nr.36 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Bashkepunim IA me Universitetin e barit – IA .pdf
37.Vendim Nr.37 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Qyteti Mesjetar i Drishtit, Shkoder- IA .pdf
38.Vendim Nr.38 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Durresi ne Antikitetin e vone – IA .pdf
39.Vendim Nr.39 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Ekspedite pernjohese ne Prapatoken e Durrachiumit.pdf
40.Vendim Nr.40 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – TMetodologjia dhe praktikat e kerkimeve ne fushen e prehistorise IA .pdf
41.Vendim Nr.41 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Antigonea- IA .pdf
42.Vendim Nr.42 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim -Alinura- IA .pdf
43.Vendim Nr.43 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Handrianopolios- IA .pdf
44.Vendim Nr.44 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Foinike- IA .pdf
45.Vendim Nr.45 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Orikos- IA .pdf
46.Vendim Nr.46 date 20.05.2016 – Projekt ne vazhdim – Koman- IA .pdf
47.Vendim Nr. 47 date 20.05.2016 – Harta arkeologjike nenujore e bregdetit Shqipetar- IA .pdf
48.Vendim Nr. 48 date 20.05.2016 – Butrint-Rivleresimi arkeologjik dhe menaxhimi i sitit II- IA .pdf
49.Vendim Nr. 49 date 20.05.2016 – Kalaja e Peces-Kukes-Rivleresimi i germimeve te vitit 1985-1989- IA .pdf
50.Vendim Nr. 50 date 20.05.2016 – Projekt kerkimor ne vazhdim – Maligradi – IA .pdf
51.Vendim Nr. 51 date 20.05.2016 – Projekt kerkimor ne vazhdim – Apolonia- IA .pdf
52.Vendim Nr. 52 date 20.05.2016 – Rehabilitimi i matastrit te Shen Merise dhe Peisazhit ne Parkun Arkeologjik te Apollonise .pdf
53.Vendim Nr. 53 date 20.05.2016 -Relacion i verifikimit per gjetje rastesore ne rrugen Apoloni- Kryegjate .pdf
54.Vendim Nr. 54 date 20.05.2016 – Sondazhe arkeologjike, Floq Korce- TAP .pdf
55.Vendim Nr. 55 date 20.05.2016 – Koncepti i kryerjes se sondazheve -By-pass Vlore, nga KAEXH.pdf
56.Vendim Nr. 56 date 20.05.2016 – Shkolla Kombetare e Avokatise .pdf
57.Vendim Nr. 57 date 20.05.2016 – HECET Cerem-Dragobi, Qarku Kukes, -Dragobia Energy .pdf
58.Vendim Nr. 58 date 20.05.2016 – Nenstacioni i ri 110-20 Kv, Gjiri i Lalezit, Qarku Durres, OSHEE.pdf
59.Vendim Nr. 59 date 20.05.2016 – Kerkimet arkeologjike nenujore -Porti i Jahteve, Kalaja e Turres- FINSEC Port .pdf
60.Vendim Nr. 60 date 08.06.2016 Rruga Levan-Tepelene, Loti 2, prane fshatit Qesarat
61.Vendim Nr. 61 date 08.06.2016 Resort Turistik me kompleks banesash 2katshe dhe 2 kat nen toke, Gjikleke, Dhermi
62.Vendim Nr. 62 date 08.06.2016 Green Coast Resort, Palase, Bashkia Himare
63.Vendim Nr. 63 date 08.06.2016 Kapanone Industriale, Kashar
64.Vendim Nr. 64 date 08.06.2016 Kompleks sherbimi 2 ka, lagjia Apoloni, Fier
65 Vendim Nr. 65 date 28.06.2016 – Nderhyrje ne Trapezarine ne Parkun Arkeologjik te Apolonise .pdf
66 Vendim Nr. 66 date 28.06.2016 – Projekt Kerkimor-Shkencor ne vazhdim- Handrianopolis- IA .pdf
67 Vendim Nr. 67 date 28.06.2016 – Ndertim_Rionstruksion i Info point ne disa zona te mborjtura – AKZM.pdf
68 Vendim Nr. 68 date 28.06.2016 – Miratim i Konceptit te germimit te varrit dhe gjetjeve arkeologjike-ZAKPA Apoloni .pdf
69 Vendim Nr. 69 date 28.06.2016 – HEC Mollaj – ENERGJI XHACI .pdf
70 Vendim Nr. 70 date 28.06.2016 -HECE Zaje, Tujan, Xhaferraj, Kollovoz, Novoseje, Meshteken – Reka Energy .pdf
71 Vendim Nr.71 date 28.06.2016 – Relacion i verifikimit ne terren,Kalaja Gradishata e Belloves.pdf
72 Vendim Nr. 72 date 28.06.2016 – Pike shitje e karburanteve- Drita Bregu .pdf
73 Vendim Nr. 73 date 28.06.2016 – Ndertimi i magazinave Kashar, Marketing and Distribution .pdf
74 Vendim Nr. 74 date 28.06.2016 – Stacionet e valvulave Bllokuese, Sheshet e magazinimit te tubave dhe Kampet e punetoreve-TAP.pdf
75.Vendim Nr. 75date 28.06.2016 – Metodika e Studimeve Gjeoteknike me anen e shpimeve- TAP .pdf
76.Vendim Nr. 76 date 15.07.2016 – Linja e gazsjellesit Trans Adriatik – TAP .pdf.pdf
77.Vendim Nr. 77 date 15.07.2016 – Projekt kerikimor shkeoncor- Lugina e Siperme e Vjoses- IA .pdf.pdf
78.Vendim Nr. 78 date 15.07.2016 – Miratimi i raportit per projektin Akademia e Futbollit ne fshatin Barbas.pdf
79.Vendim Nr. 79 date 15.07.2016 – Miratimi i konceptit te germimit te shpetimit -Linja 110 KV Llapaj-Peshkopi- OST.pdf
80.Vendim Nr. 80 date 15.07.2016 – Miratimi i raportit per projektin Shkolla 9-vjecare ne fshtin Drize – DHP.pdf
81. Vendim Nr. 81 date 15.07.2016 – Miratimi i projektit Hotel i Ri Tirana-International- Geci .pdf
82. Vendim Nr. 82 date 15.07.2016 – Miratimi i konceptit te sondazheve arkeologjike per Projektin TAP.pdf
83. Vendim Nr.83 date 22.07.2016 – Miratimi i kerkeses per perdorimi te aparatit kerkues metalesh per projektin – Aplolonia – IA.pdf
84. Vendim Nr.84 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit per pikat stacionare – RTSH.pdf
85. Vendim Nr.85 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit per HEC Mesmal 1,2,3 dhe Selca 2 – Energjia Valmare .pdf
86. Vendim Nr.86 date 22.07.2016 – Miratimi i raportit te vezhgimit – Sheshi i pusit F53a dhe rruget lidhese blloku F – Bankers Petrolium Albania ltd.pdf
87. Vendim Nr.87 date 22.07.2016 -Miratimi i raportit te vezhgimit -Sheshi i pusit AT76a , blloku F – Bankers Petrolium Albania ltd.pdf
88. Vendim Nr.88 date 22.07.2016 -Miratimi i raportit te vezhgimit -Impianti i perpunimit te rerave bituminoze – Recovered Earth Patos .pdf
89. Vendim Nr.89 date 22.07.2016 -Miratimi i konceptit te sondazheve per projektin TAP, Fushata e pare KM 211.8-Km 145.pdf
90. Vendim Nr.90 date 22.07.2016 -Miratimi e projektit – Pike shitje me pakice te karburanteve, Kashar, Tirane – Kastrati shpk.pdf
91. Vendim Nr.91 date 22.07.2016 -Miratimi i projektit perfundimtar te zbatimit – Pazari i Tiranes- Familja Toptani.pdf
92. Vendim Nr.92 date 14.09.2016 -Ndertimi i nenstacionit te ri Dhermi 35_20kv- OSHEE sh.a.pdf
93. Vendim Nr.93 date 14.09.2016 -Linja 35kv per furnizimin e nenstacionit Dhermi 35_20kv- OSHEE sh.a .pdf
94. Vendim Nr.94 date 14.09.2016 -Miratimi i konceptit te germimit arkeologjik te varrit-Synej Kavaje- Finsec Port sh.a.pdf
95. Vendim Nr.95 date 14.09.2016 – Resort dhe fshat turistik Gone Perivol, Drimadhe- Concord Investment.pdf
96. Vendim Nr.96 date 14.09.2016 -Zgjatimi i linjes se transmetimit 110 kv Babice-Sarande 110_35_20_kv, Orikum – OST sh.a.pdf
97. Vendim Nr.97 date 14.09.2016 -Ndertimi i linjes ekzistuese 110 kv, Lac-Skurraj- OST sh.a.pdf
98. Vendim Nr.98 date 14.09.2016 -HEC Kamenica, Korce- Favina shpk.pdf
99. Vendim Nr.99 date 14.09.2016 -Linja e gazsjellesit Trans Adriatik – Fushata e II – TAP AG.pdf
100. Vendim Nr.100 date 14.09.2016 -Resort turistik, Gjiri i Lalezit, Bashkia Durres- OMNIX ALBANIA.pdf

101. Vendim Nr.101 date 14.09.2016 -Miratim ii raportit te rezultatit te shpimeve ne Seman, fier- Renco spa Terna .pdf
102. Vendim Nr.102 date 14.09.2016 -Miratim i raportit ne kuader te projektit TAP, Fier dhe Korce – SPIECAPAG Shqiperia -.pdf
103. Vendim Nr.103 date 14.09.2016 -Miratim i sondazheve ne kuader te projektit TAP ne zonen e Petoves, Kutalli dhe Ullinjas-Duhanas- TAP AG.pdf
104. Vendim Nr.104date 14.09.2016 -Miratim i sondazheve ne kuader te projektit TAP ne zonen Qafe Potom- TAP AG.pdf
105. Vendim Nr.105 date 14.09.2016 – Dyrrachium ne antikitetin e vone- ndryshim ne kohen e realzimit te projektit .pdf
106. Vendim Nr.106 date 14.09.2016 -Zbatimi i sheshit publik para hyrjes se portit- Bashkia Durres.pdf
107. Vendim Nr.107 date 14.09.2016 -Miratimi i konceptit te sondazheve -Synej Kavaje- Finsec Port sh.a.pdf
108. Vendim Nr.108 date 14.09.2016 -Miratim i verifikimit – Gjykata Administrative e Apelit – ZABGJ .pdf
109. Vendim Nr.109 date 25.10.2016 – Objekt me funksione tregetare- godina e ish Merkates, Berat .pdf
110. Vendim Nr.110 date 25.10.2016 -Miratim i verifikimit te gjetjeve dhe konceptin e germimit te shpetimit -TAP- Qafe Corovode.pdf
111. Vendim Nr.111 date 25.10.2016 – Miratim i verifikimit te gjetjeve dhe konceptin e germimit te shpetimit -TAP-Kutalli Berat.pdf
112. Vendim Nr.112 date 25.10.2016 – HEC Blac, Fshati Kumbull, Mirdite, subjekti Blac Energy.pdf
113. Vendim Nr.113 date 25.10.2016 – HEC Dobrenje, Fshati Tomorrice, Skrapar, subjekti DAAB Energy.pdf
114. Vendim Nr.114 date 25.10.2016 – Gurp objektesh turistike2,3 dhe4 kat, Gjiri i Lalezit, subjekti Ital-Alba Konstruksion 2013.pdf
115. Vendim Nr.115 date 25.10.2016 – Impianti i perpunimit te ujrave te ndotura, Palase, Dhermi- Bashkia Himare .pdf
116. Vendim Nr.116 date 25.10.2016 – HEC 1 -Vranisht, HEC 2- Strojan, HEC 3- Hocisht, HEC 4-Grapsh, HEC 5 -Zicisht, Korce, subjekti Begem Energji.pdf
117. Vendim Nr.117 date 25.10.2016 – HEC Malind 1,2,3 Corovode, Skrapar, subjekti KRESHOVA.pdf
118. Vendim Nr.118 date 25.10.2016 – Mbyllja e Unazes se Rrjetit TM 20 kV Fideri F-3 F4, Gjirokaster.pdf
119. Vendim Nr.119 date 25.10.2016 -Miratim i germimit arkeologjik nga ASHA te ”Xhamia Pashes”, Elbasan.pdf
120. Vendim Nr.120 date 25.10.2016 – Verfikikimi i gjetjeve gjate projektit per zgjerimin e rruges Sukaxhi-Gjazuj, Ungrej, Lezhe-ASHA.pdf
121. Vendim Nr.121 date 25.10.2016 – Depozita bregdetare (GLN) ne zonen e Porto -Romanos, Durres – subjekti AL-GAZ 2015 .pdf
122. Vendim Nr.122 date 25.10.2016 – Miratim i paketes se dyte te rrugeve hyrese- TAP AG.pdf
123. Vendim Nr.123 date 25.10.2016 -Miratim i Nderhyje ne sistemin e kanalizimeve te ujrave te ndotura ne Durres- UKD.pdf
124. Vendim Nr.124 date 25.10.2016 – Miratim i projektit Tokat shtese per Depozitimin e perkohshem te shtreses se siperme te tokes, Fier dhe Berat- TAP AG.pdf
125. Vendim Nr.125 date 25.10.2016 – Miratim i konceptit te sondazheve ne Zemblak, Bellovoda dhe Leshnje, TAP.pdf
126. Vendim Nr.126 date 25.10.2016 – Miratim i raportit te rezultateve te sondazheve ne zonen e Pashallise- TAP.pdf
127. Vendim Nr.127 date 25.10.2016 -Godine banimi dhe sherbimi 3-4-6 kate ne zone B Durres- te kyhet germim arkologjik- Subjekti Kristi Konstruksion 2003.pdf
128. Vendim Nr.128 date 22.11.2016 – Koncepti i nderhyrjes prane sheshit publik, para portit, Durres .pdf
129. Vendim Nr.129 date 22.11.2016 -Objekt me funksionie tregtare Ish-Markata, Berat.pdf
130. Vendim Nr.130 date 22.11.2016 – Sistemi i kanalizimeve te ujrave te zeza te qytetit te Elbasanit .pdf
131. Vendim Nr.131 date 22.11.2016 – Projektim dhe mbikeqyrje e nderhryjes ne sistemin e kanalizimeve te ujrave te ndtoura, Durres .pdf
132. Vendim Nr.132 date 22.11.2016 – Kompleks rezidencial 4-5 kat dhe 1 kat nentoke, Gjiri i Lalezit.pdf
133. Vendim Nr.133 date 22.11.2016 -Korridori i ndertimit te Gazjellesit TAP, Zemblak- nga ABKONS.pdf
134. Vendim Nr.134 date 22.11.2016 – Projekti TAP, fshati Kutalli, Berat.pdf
135. Vendim Nr.135 date 22.11.2016 – Relacion mbi verifikimin ne terren te gjetjeve arkeologjike .pdf
136. Vendim Nr.136 date 22.11.2016 – Godine banimi dhe sherbimi 3-4-6 kate, Zone B, Durres.pdf
137. Vendim Nr.137 date 22.11.2016 – Kerkese per licence z.Petrika Lera- Nuk miratohet .pdf
138. Vendim Nr.138 date 22.11.2016 – Kerkese per licence z.Tom Poreci- Nuk miratohet.pdf
139. Vendim Nr.139 date 22.11.2016 – Kerkese per licence znj.Silvana Mema-miratohet .pdf
140. Vendim Nr.140date 22.11.2016 – Kerkese per licence Z.Surja Lela- nuk miratohet .pdf
141. Vendim Nr.141 date 22.11.2016 – Kerkese per licence Z.Eduard Shehi- miratohet.pdf
142. Vendim Nr.142 date 22.11.2016- Kerkese per licence Z.Neritan Ceka – miratohet.pdf
143. Vendim Nr.143 date 22.11.2016- Kerkese per licence Z.Skender Muca – miratohet.pdf
144. Vendim Nr.144 date 22.11.2016- Kerkese nga ALUIZNI-Sarande ne zone arkeologjike B.pdf
145. Vendim Nr.145 date 22.11.2016 -Kerkese per licence Z.Bashkim Vrekaj- nuk miratohet .pdf
146. Vendim Nr.146 date 20.12.2016 -Linja e Gazsjellesit TAP miratim i raprotit te vezhgimit dhe sondazheve arkelogjike.pdf
147. Vendim Nr.147 date 20.12.2016 -HEC Arrez, Kacinar, Simon dhe Shperdhaze, Mirdite, Lezhe .pdf
148. Vendim Nr.148 date 20.12.2016 -Shtese kapaciteti Depozita bregdetare, Porto Romano, Durres.pdf
149. Vendim Nr.149 date 20.12.2016 -HEC Bregu i Leres, fshtati Mezhgoran, Tepelene- INVICTUS shpk .pdf
150. Vendim Nr.150 date 20.12.2016 -Dokumentimi i sturkturave arkeologjike ne Buleterion, Apoloni nga ADSTAR. shpk.pdf
151. Vendim Nr.151 date 20.12.2016 -Miratim i relacionin mbi germimin arkeologjik, ne sektorin B-1, Bypass Fier-Levan- ADSTAR shpk .pdf
152. Vendim Nr.152 date 20.12.2016 -Miratim i raportit te germimit arkeologjik, fshati Dukat i Ri, Orikum- DRKK Vlore.pdf
153. Vendim Nr.153 date 20.12.2016 -Miratim per vijimin e procedures se legalizimit ne zone B Durres- Durres 2000.shpk.pdf
154. Vendim Nr.154 date 20.12.2016 -Miratim i konceptit te germimit arkeologjik Ullinjas, TAP- nga ABKONS.pdf
155. Vendim Nr.155 date 20.12.2016 -Sistemi i kanlaizimeve te ujrave te ndotura- Durres.pdf
156. Vendim Nr.156 date 20.12.2016 -HEC Letaj, Bulqize, Qarku Diber- ASI-TRE.pdf