Regjistri i licencave në veprimtari ndërhyrëse në pasuri kulturore

Regjistri i licencave në veprimtari ndërhyrëse në pasuri kulturore

Lista e Individëve  të licencuar në projektim

Lista e Individeve te licencuar ne projektim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Individëve të licencuar në zbatim

Lista e Individeve te licencuar ne zbatim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Individëve të licencuar në mbikëqyrje – kolaudim

Lista e Individeve te licencuar ne mbikeqyrje-kolaudim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Personave Fizik të licencuar në zbatim

Lista e Personave Fizik te licencuar ne zbatim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Personave Juridik të licencuar në projektim

Lista e Personave Juridik te licencuar ne projektim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Personave Juridik të licencuar në zbatim

Lista e Personave Juridik te licencuar ne zbatim (azhornuar Maj 2024)

Lista e Personave Juridik të licencuar në mbikëqyrje – kolaudim

Lista e Personave Juridik te licencuar ne mbikeqyrje-kolaudim (azhornuar Maj 2024)