Procedurat Mekanizmat per te dhene mendime lidhur me procesin e hartimit te akteve ligjore nenligjore politikave publike apo ne lidhje me ushtrimin e funksioneve te AP