Author: admin-iktk

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi "Ura e Postenanit" , Postenan, Leskovik Dokumentacioni bashkelidhur si me poshte: 1. Njoftim Konkurrimi Ura e Postenanit 2.Grafiku i punimeve 3.Projekti 4. DST Ura në Postenan 5.Preventiv 6.Relacioni Teknik 7. Specifikime teknike 8. Pasaporta e monumentit 9. Vendimi nr.107, date 27.03.2023 10. Vendimi nr.192, date 19.04.2023...