NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi “Ura e Postenanit” , Postenan, Leskovik

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi “Ura e Postenanit” , Postenan, Leskovik

NJOFTIM PËR KONKURIM PUBLIK ME OBJEKT : “Restaurimi “Ura e Postenanit” , Postenan, Leskovik

Dokumentacioni bashkelidhur si me poshte:

1. Njoftim Konkurrimi Ura e Postenanit

2.Grafiku i punimeve

3.Projekti

4. DST Ura në Postenan

5.Preventiv

6.Relacioni Teknik

7. Specifikime teknike

8. Pasaporta e monumentit

9. Vendimi nr.107, date 27.03.2023

10. Vendimi nr.192, date 19.04.2023