Njoftim per shpallje “Vend i lirë pune “SPECIALIST QENDRAVE HISTORIKE, ARKITEKTURA E TRADITËS DHE PEISAZHIT”