Kuadri Ligjor Rregullator

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore

Kuadri Ligjor Rregullator

1.Akte nënligjore

2.Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
3.Kodi i sjelljes
4.Legjislacion kombëtar
5.Legjislacion ndërkombëtar

Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Evropiane Për Mbrojtije e Trashëgimisë Arkeologjike të rishikuar
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Nënujore
Konventë lidhur me Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore

6.Manuale-dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun
7.Raport vjetor
8.Rregullore

9.Strategji